Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring

 


Disclaimer

Het VSO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Het VSO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Het algemeen gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites of bronnen die buiten het domein van het VSO liggen. Het VSO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Het VSO geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


Privacyverklaring

Het Venloos Symfonie Orkest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met verkregen persoonsgegevens.

De hiernavolgende privacyverklaring is gebaseerd op het voorgestelde beleid met betrekking tot verenigingen afgegeven door de Stichting AVG en het Huis voor de Kunsten van de Provincie Limburg.

Het Venloos Symfonie Orkest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn hierna beschreven;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken wij tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
     

Hierna staat vermeld welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel, en hoe lang de bewaartermijn is. Hierna duiden wij met NAWTE aan:
Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres.

Betrokkenen Persoonsgegevens Doel Bewaartermijn Beheerd door
Leden NAWTE
geboortedatum
 
* subsidieaanvraag bij gemeente
* communicatie
* contributie
* tot 1 jaar na beëindiging lidmaatschap
* of langer indien ex-lid dat wenst
Bestuur
Medewerkers NAWTE
Geboortedatum
IBAN
Kopie ID
salarisgegevens
Uitvoeren van de arbeidsovereenkomst Gedurende de periode van het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar Bestuur
Vrienden
Donateurs
NAW E
 
* reservering kaarten voor concert
* informatie over te geven concert
* tot 1 jaar nadat is aangegeven niet langer vriend/donateur te willen zijn Bestuur
Sponsoren NAWTE
 
* sturen bedankbrief
* sturen factuur
 * tot 1 jaar nadat sponsoring is beëindigd Bestuur
Gebruikers bestelformulier
concerten
NAW E * reserveren bestelde kaarten
* sturen bedankmail
* sturen affiche
* tot 5 maanden na het concert tenzij aangegeven in het vervolg informatie over concerten te willen ontvangen
 
Bestuur

Als Venloos Symfonie Orkest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u hierover contact met ons opnemen via de contactgegeven onderaan dit document.

Verstrekking aan derden

Het Venloos Symfonie Orkest heeft geen verwerkersovereenkomsten met derden aangezien het de volgende activiteiten in eigen beheer heeft:
* salarisadministratie
* (digitale) verspreiding van nieuwsbrieven
* onderhouden website
* onderhouden internetomgeving

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zie hiervoor de eerder genoemde tabel.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Wij bewaren de ontvangen e-mails lokaal op een dekstop of in de cloud bij Google via hun dienst Gmail. In het privacybeleid van Google wordt uitgelegd wat Google met uw gegevens doet en hoe Google uw privacy beschermt.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden  wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Contactgegevens Venloos Symfonie Orkest

secretariaat: Zolastraat 13; 5924 AV Venlo
e-mailadres: secretariaat@hetvso.nl